February 12, 2017
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Deuteronomy 30:15-20   ||   Second Reading:  1 Corinthians 3:1-9
Sermon Title:  “Servants”

 

February 5, 2017
Pastor Kent Jackson
 
First Reading:  Isaiah 58:1-12   ||   Second Reading:  1 Corinthians 2:1-16
Gospel Reading:  Matthew 5:13-20   ||   Sermon Title:  “Exceedingly Righteous”